Skip links

Privatumo politika

Plaukų ir veido priežiūros prekės vienoje vietoje.

SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO

Jums įsigijus prekę iš „Plaukudraugas.lt“ elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija: Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti.

Šis Susitarimas dėl asmens duomenų perdavimo reguliuoja asmens duomenų perdavimo santykius, kylančius iš pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kuria teikiamos įsigytų iš Plaukudraugas.lt prekių pristatymo paslaugos (toliau Paslaugos),  sudarytos  tarp  MB “Statybų geodezija”,  įmonės kodas  306055234 registruotos adresu Sakalaičių Sodų 3-oji g. 47, Vilnius, ir Jūsų (toliau – Sutartis). MB “Statybų geodezija” vadinama Gavėju, o Jūs – Teikėju. MB “Statybų geodezija” ir Jūs kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis. Susitarimas nepakeičia jokių kitų Sutarties nuostatų, sąlygų ar terminų, išskyrus tuos atvejus, kurie specialiai aptarti šiame Susitarime. Šalys, vykdydamos Susitarimą, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą (toliau kartu – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai). Susitarime pateikiamos sąvokos, prasidedančios didžiąja raide, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiame Susitarime ir/ar Sutartyje. Kitos Susitarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose.

 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS
 1. Teikėjas asmens duomenis, nurodytus Susitarimo 4 skyriuje, Gavėjui perduoda Sutarties vykdymo pagrindu.
 2. Gavėjas iš Teikėjo gautus asmens duomenis naudoja siuntų su prekėmis pristatymo Teikėjui tikslu.
 3. Po asmens duomenų perdavimo Gavėjas tampa šių duomenų, reikalingų Paslaugoms suteikti ir nurodytų Susitarimo 4 skyriuje, valdytoju.
 4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 1. Teikėjas, teikdamas asmens duomenis Gavėjui, sutinka ir įsipareigoja:
  • perduoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi Paslaugoms teikti ir nurodyti Susitarimo 4 skyriuje;
  • užtikrinti, kad perduodami asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi teisėtai ir kad toks asmens duomenų perdavimas pagal šį Susitarimą atitiks Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;
  • užtikrinti, kad duomenų subjektai, kurių asmens duomenys yra perduodami, yra tinkamai ir laiku informuojami apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant jų asmens duomenų perdavimą Gavėjui (nurodant Gavėją arba gavėjų kategorijas taip, kaip numato BDAR), ir jiems pateikta visa BDAR 14 str. numatyta informacija;
  • pranešti Gavėjui apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, kaip numatyta BDAR, iki tol, kol Gavėjas pradės teikti Paslaugas, o pranešus vėliau – prisiimti visą atsakomybę ir atlyginti Gavėjui tokio nepranešimo laiku sukeltus nuostolius.
  • perduoti asmens duomenis tik Susitarimo 4 skyriuje numatyta
 2. Gavėjas, gaudamas asmens duomenis, sutinka ir įsipareigoja:
  • tvarkyti asmens duomenis tik šiame Susitarime numatytais tikslais ir griežtai laikantis Susitarimo 4 skyriuje nurodytų reikalavimų;
  • užtikrinti, kad  asmens  duomenų  tvarkymas  bus  vykdomas  laikantis  Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;
  • užtikrinti, kad Gavėjo darbuotojai ir kiti asmenys, kuriuos Gavėjas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenųsaugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų
  • įdiegti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris atitiktų galimas rizikas, apsaugančias ir padedančias įgyvendinti duomenų subjektų teises bei leidžiančias tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis Asmens domenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
 1. Šalys sutaria bendradarbiauti tarpusavyje ir teikti viena kitai pagalbą gavus duomenų subjektų ir / arba kompetentingų institucijų prašymus ar paklausimus, susijusius su asmens duomenimis, perduodamais pagal šį Susitarimą.
 2. Jei dėl kokių nors priežasčių bet kuri iš Šalių negali vykdyti šio Sutarimo sąlygų, ji privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.
 1. Gavėjas gali įgyvendinti savo, kaip duomenų valdytojo teises, įskaitant ir teisę jam perduotų asmens duomenų tvarkymui pasitelkti duomenų
 2. Jei Šalys sutaria dėl kitų nei nurodytų Sutartyje paslaugų teikimo – Šalys prieš šių paslaugų teikimą privalo įvertinti Šalių statusą (valdytojas ar tvarkytojas) pagal Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir, jei reikalinga, pasirašyti papildomą susitarimą, reglamentuojantį asmens duomenų apsaugą.
 3. ATSAKOMYBĖ
 1. Šalys yra atsakingos viena kitai už tiesiogiai patirtus nuostolius, kilusius dėl vienos iš Šalių Susitarimo nuostatų pažeidimo. Šalys susitaria, jog bendra tiesioginių nuostolių suma negali viršyti 1000 eurų sumos.
 1. Gavėjas pastebėjęs, kad perduoti asmens duomenys yra nepilni (t.y. nepakankami Paslaugoms suteikti) privalo apie tai pranešti Teikėjui. Teikėjas privalo nedelsiant ištaisyti, patikslinti nepilnus asmens duomenis ir per 5 darbo dienas nuo ištaisymo, informuoti apie tai Gavėją tam, kad Gavėjas galėtų tęsti Paslaugų teikimą pagal Sutartį. Teikėjas prisiima visus nuostolius, kilusius iš nepilnų (t.y. nepakankamų Paslaugoms suteiki) asmens duomenų pateikimo Gavėjui.
 2. Šalys neatsako už bet kurios iš savo prievolių nevykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas buvo sąlygotas aplinkybės, kurios Šalis negalėjo kontroliuoti, ir kad nebuvo galima jos numatyti arba išvengti ar įveikti tos aplinkybės ar jos pasekmių (nenugalima jėga). Visais atvejais Šalis turi informuoti kitą Šalį apie nenugalimos jėgos aplinkybes ir, jeigu taikoma, Sutarties vykdymo sustabdymą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo
 3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO TVARKA
Teisinis pagrindasSutarties vykdymas
Tvarkymo tikslaiPrekių pristatymas paštu arba siuntų pristatymo tarnyba
Tvarkomų asmens duomenų kategorijosVardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir tam tikrais atvejais el. pašto adresas
Asmens duomenų perdavimo sąlygosTeikėjas asmens duomenis, reikalingus siuntų pristatymo  paslaugai teikti, gali pateikti per e. savitarnos sistemą www.plaukudraugas.lt
Duomenų saugojimo laikotarpisSiuntų pristatymo duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal LR pašto įstatymą ir Gavėjo teisėtą interesą. Tais atvejais, kai Teikėjas, pateikdamas asmens duomenis, reikalingus Paslaugai teikti, naudojasi e. savitarnos sistemos paslauga, pasiekiama internetiniu adresu www.plaukudraugas.lt gali būti nustatomi šiai paslaugai pritaikyti asmens duomenų saugojimo terminai.
 1. MOKĖJIMAI
 1. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.”
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Susitarimas įsigalioja nuo 2018 gegužės 25 d. ir galioja tol, kol galioja arba yra taikoma Sutartis, taip pat pasibaigus Sutarčiai tiek, kiek reikia tinkamai atlikti likusius su duomenų perdavimu susijusius įsipareigojimus.
 2. Šis Susitarimas nėra taikomas Sutartyje nenurodytai Foto paslaugai (fotografavimas siuntų pristatymo metu ir foto persiuntimas). Tuo atveju, jei teikiama ši paslauga, Šalys pasirašo susitarimą dėl asmens duomenų.
 3. Susitarimas sudaromas, aiškinamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisę.
 4. Visi ginčai ar pretenzijos, kylantys dėl Susitarimo vykdymo, bus sprendžiami pagal Sutartyje įtvirtintas ginčų sprendimo
 5. Susitarimui taikomos visos bendrosios Sutarties Esant prieštaravimų tarp Susitarimo sąlygų ir kitų tarp Šalių sudarytų susitarimų, susijusių su Sutartimi, sąlygų, bus taikomos Susitarimo nuostatos.
Šioje svetainėje naudojami slapukai, kad būtų pagerinta jūsų naršymo patirtis.
Namai
Paskyra
Krepšelis
Paieška